Hacerme socio

Normativa d'Enviament de Comunicacions

Data límit dádmissió: Dilluns 20 de Maig de 2024

Normes generals

 1. Només s'acceptaran comunicacions que no hagin estat presentades en altres congressos o publicades a alguna revista.
 2. Es podran presentar comunicacions de resultats de treballs originals, projectes de recerca i/o casos clínics.
 3. Només s'acceptaran treballs en format oral.
 4. Es limita a 6 el nombre màxim de signants per a resultats de treballs originals i projectes de recerca i a 3 per als casos clínics.
 5. L'ordre d'autors que apareixerà a les certificacions i a les publicacions serà el que figuri al resum. No s'admetran canvis al llistat d'autors ni a l'ordre d'aquests un cop finalitzat el termini d'enviament.
 6. Per obtenir la certificació serà imprescindible la defensa d’aquesta en la modalitat que el comitè científic (CC) decideixi. Els autors podran proposar el format de defensa de la comunicació que prefereixin, però la decisió la prendrà el CC.
 7. L'acceptació o el rebuig de les comunicacions, la modalitat de presentació i qualsevol altra notificació es realitzarà per correu electrònic. Serà requisit indispensable indicar clarament l'adreça de correu electrònic i el telèfon de contacte (mòbil) de la persona que defensi la comunicació.
 8. Els treballs presentats seran enviats i defensats en castellà o català.
 9. Consideracions ètiques: en cas d'existir “conflicte d'interessos” en la comunicació, aquest s'exposarà a l'espai habilitat al respecte al web d'enviament de comunicacions i a la primera diapositiva corresponent a la seva defensa oral. En cas que el CC detecti l’existència d’un conflicte d’interessos no declarat, es reserva el dret a rebutjar la comunicació o la defensa de la mateixa. Tots els resums i les presentacions han de respectar els drets fonamentals de les persones i les normes bàsiques de cortesia i convivència, i es rebutjaran els treballs amb contingut no apropiat (amenaçant, fals, equívoc, difamatori, obscè…, o bé que contingui lemes o símbols de caràcter polític, religiós o ideològic). L'autor haurà de vetllar perquè als seus treballs es respectin les Normes d'Hèlsinki sobre ètica de la investigació amb persones.
 10. L´enviament del resum de la comunicació suposa l’acceptació íntegra d’aquestes normes. El resultat de l’avaluació per part del CC serà inapel·lable.
 11. Es diferenciaran les comunicacions presentades en dues categories: la de Metges de Família (MF), en què almenys el 60 % dels autors són MF incloent el primer autor, i la de Metges Interns Residents (MIR), en què almenys el 60 % dels autors són MIR incloent el primer autor, i queden establertes tres modalitats en cadascuna d'aquestes categories: Treball original, Projecte de recerca i Cas clínic.
 12. No han de figurar al títol ni al resum dades que puguin indicar la procedència del treball. La Secretaria tècnica haurà de garantir l'anonimat dels autors i de la procedència del treball durant el procés d'avaluació.
 13. Es limiten les presentacions de comunicacions com a primer autor i/o defensor a dos en els casos clínics. Als treballs originals i projectes de recerca no hi haurà limitació de treballs en què pot participar un autor. La Secretaria tècnica haurà de revisar les autories i, en cas de superar els límits establerts anteriorment, s’hi notificarà a l'autor.
 14. Si el primer autor no pogués realitzar l’exposició de les comunicacions, aquestes podran ser exposades per un altre coautor, el qual haurà de respectar el límit de presentacions totals establert al paràgraf anterior.
 15. El defensor de la comunicació haurà d'estar inscrit al congrés.
 16. Publicació: SEMERGEN es reserva el dret de publicar els resums dels treballs presentats als seus congressos i jornades en publicacions de la Societat. L'enviament del treball implica l'acceptació de la publicació esmentada sense necessitat de comunicació posterior. L'organització es reserva el dret de publicar els premis i els reconeixements que es lliurin en el marc del Congrés.
 17. La presentació de la comunicació implica que l'autor cedeix, en exclusiva, a SEMERGEN els drets d'explotació sobre aquesta, concretament, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública, durant temps màxim de durada establert per llei, i per a tot el món.
 18. Els membres dels comitès científic i organitzador del Congrés podran enviar comunicacions sense optar als premis previstos en cas de figurar com a primer autor o de ser presentador.

Contingut i fotmat dels treballs

Comunicacions de resultats de treballs originals

 1. Nombre màxim de paraules: 350.
 2. Han de complir les normes ètiques de bones pràctiques clíniques descrites a la Revista Medicina de Família. SEMERGEN (http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-normas-publicacion#5000).
 3. Estructura bàsica i temps verbals per a la redacció:
  • Objectius: cal redactar-los en infinitiu. .
  • Metodologia: cal redactar-la en temps passat.
  • Resultats: cal redactar-los en temps passat.
  • Conclusions: han de respondre als objectius i estar fonamentades als resultats. Cal redactar-les en temps present.
  • Paraules clau: termes MESH en castellà (https://decs.bvsalud.org/E/homepagee.htm). Màxim de 3, separats per punt i coma (;).
 4. Títol de la comunicació
  • Haurà de redactar-se en majúscules.
  • Haurà de ser clar i concís, sense abreviatures.
  • No contindrà més de 256 caràcters sense espais.
 5. Autors i filiacions
  • Màxim 6 autors.
  • Format per a la publicació:
   • Autors: inicial, seguida de punt i dos cognoms de cada autor. La filiació s’ha d’identificar amb un número en superíndex després del darrer cognom. No s’ha de posar-ho tot en majúscules. Exemple:
    M.J. Tijeras Úbeda1, C. López López2, I. Gallego Serrano2, J. Langa Valdivieso2, M.M. Compán Medina2 y C. Avilés Escudero3.
     
   • Filiacions: separades per punts, hauran d’indicar el càrrec o l’especialitat de l'autor, el centre de treball i la localitat i província on s'ubica. No s’ha de posar-ho tot en majúscules (s’ha d'escriure amb estil oració). Les filiacions idèntiques no s'han de repetir amb números diferents. Per evitar repeticions i duplicitats cal revisar bé la filiació sense errades ortogràfiques.
    Exemple:
    1. Metge de Família. Centre de Salut La Cañada. Almeria. 2. Metge Resident de Medicina Familiar i Comunitària. UGC Almeria Perifèria. Almeria. 3. Metge de Família. UGC Almeria Perifèria. Almeria.
 6. Text
  • Distribuït als apartats: objectius, metodologia, resultats i conclusions.
  • Ha d'estar en un sol paràgraf (no utilitzeu punt i a part ni poseu salts de línia ni vinyetes).
  • Cal escriure en minúscules, tipus oració, excepte acrònims o abreviatures.
  • La redacció haurà de ser entenedora i respectar les normes científiques de presentació i les normes d'estil gramatical (titlla, espais, punts, comes…).
  • Podran utilitzar-se abreviatures i s’hauran de definir entre parèntesis la primera vegada que apareixen al text: per exemple, Atenció Primària (AP), hipertensió arterial (HTA).
  • Es poden utilitzar les abreviatures bàsiques en proves clíniques (Rx, HDL, LDL...) però no en paraules explicatives del text (tto., pte. izdo, dcha., dx...), que s'han d'escriure completes.
  • Els punts, les comes, els dos punts i el punt i coma han d’anar seguits d'un espai abans de la paraula següent.
  • Als resultats de proves ha de figurar sempre la unitat de mesura, han d'anar separats per punt, coma o punt i coma (no seguits sense separació). La xifra ha d'anar separada de les unitats de mesura. Exemples: PCR 10,2 mg/dl, hematòcrit 38,1%.
  • Els decimals s'han d'indicar amb comes i no pas amb punts.
  • Els milers han de portar punt (llevat dels anys).
  • No s'acceptaran taules ni figures.
  • No hauran d’incloure bibliografia.

Comunicacions de projectes d'investigació

 1. Nombre màxim de paraules: 500.
 2. Han de complir les normes ètiques de bones pràctiques clíniques descrites a la Revista Medicina de Família. SEMERGEN (http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-normas-publicacion#5000).
 3. Estructura bàsica:
  • Introducció: justificació de l’estudi.
  • Objectius: s’haurà d’identificar el propòsit principal de l’estudi.
  • Disseny: s'haurà d'especificar clarament el tipus de disseny de l'estudi.
  • Emplaçament: tipus de centre on s'estigui desenvolupant o es desenvoluparà l'estudi.
  • Material i mètodes: població i mostra, mesuraments i intervencions, tècniques d’anàlisi, limitacions.
  • Aplicabilitat.
  • Aspectes ètics i legals.
  • Paraules clau: termes MESH en castellà. (https://decs.bvsalud.org/E/homepagee.htm). Màxim de 3, separats per punt i coma (;).
 4. Títol
  • Haurà de redactar-se en majúscules.
  • Haurà de ser clar i concís, sense abreviatures.
  • No contindrà més de 256 caràcters sense espais.
 5. Autors i Filiacions
  • Màxim 6 autors.
  • Format per a la publicació:
   • Autors: inicial, seguida de punt i dos cognoms de cada autor. La filiació s’ha d’identificar amb un número en superíndex després del darrer cognom. No s’ha de posar-ho tot en majúscules.
    Exemple:
    M.J. Tijeras Úbeda1, C. López López2, I. Gallego Serrano2, J. Langa Valdivieso2, M.M. Compán Medina2 y C. Avilés Escudero3.
     
   • Filiacions: separades per punts, hauran d’indicar el càrrec o l’especialitat de l'autor, el centre de treball i la localitat i província on s'ubica. No s’ha de posar-ho tot en majúscules (s’ha d'escriure amb estil oració). Les filiacions idèntiques no s'han de repetir amb números diferents. Per evitar repeticions i duplicitats cal revisar bé la filiació sense errades ortogràfiques.
    Exemple:
    1. Metge de Família. Centre de Salut La Cañada. Almeria. 2. Metge Resident de Medicina Familiar i Comunitària. UGC Almeria Perifèria. Almeria. 3. Metge de Família. UGC Almeria Perifèria. Almeria.
 6. Text
  • Distribuït als apartats: introducció, objectius, disseny, emplaçament, material i mètodes, aplicabilitat i aspectes ètics i legals.
  • Ha d'estar en un sol paràgraf (no utilitzeu punt i a part ni poseu salts de línia ni vinyetes).
  • Cal escriure en minúscules, tipus oració, excepte acrònims o abreviatures.
  • La redacció haurà de ser entenedora i respectar les normes científiques de presentació i les normes d'estil gramatical (titlla, espais, punts, comes…).
  • Podran utilitzar-se abreviatures i s’hauran de definir entre parèntesis la primera vegada que apareixen al text: per exemple, Atenció Primària (AP), hipertensió arterial (HTA).
  • Es poden utilitzar les abreviatures bàsiques en proves clíniques (Rx, HDL, LDL...) però no en paraules explicatives del text (tto., pte. izdo, dcha., dx...), que s'han d'escriure completes.
  • Els punts, les comes, els dos punts i el punt i coma han d’anar seguits d'un espai abans de la paraula següent.
  • A les variables ha de figurar sempre la unitat de mesura, ha d'anar separats per punt, coma o punt i coma (no seguits sense separació). La xifra ha d'anar separada de les unitats de mesura. Exemples: PCR 10,2 mg/dl, hematòcrit 38,1%.
  • Els decimals s'han d'indicar amb comes i no pas amb punts.
  • Els milers han de portar punt (llevat dels anys).
  • No s'acceptaran taules ni figures.
  • No hauran d’incloure bibliografia.

Comunicacions de casos clínics

 1. Nombre màxim de paraules: : 350.
 2. Han de complir les normes ètiques de bones pràctiques clíniques descrites a la Revista Medicina de Família. SEMERGEN (http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-normas-publicacion#5000).
 3. Estructura:
  • Els casos clínics hauran de definir-se apropiadament, i s’haurà d'explicar de manera clara i amb el màxim detall possible com s'orienten a l’Atenció Primària, el motiu raonat de derivació, l’evolució, etc.
  • Descripció del cas: cas clínic que es desenvolupi a Atenció Primària, encara que posteriorment es realitzin proves o interconsultes amb especialistes hospitalaris, però en què el metge d'Atenció Primària participi en el diagnòstic diferencial, el seguiment, etc.
  • Exploració i proves complementàries: valorant sobretot les que són a l'abast del professional d'Atenció Primària.
  • Orientació diagnòstica / Judici clínic.
  • Diagnòstic diferencial: principals patologies o entitats relacionades.
  • Comentari final: s’ha d’incloure un comentari final amb les principals conclusions, que hauran de respondre als objectius o a la pregunta realitzada a la descripció del cas. És recomanable ressaltar l'ensenyament del cas.
  • Paraules clau: termes MESH en castellà (https://decs.bvsalud.org/E/homepagee.htm). Màxim de 3, separats per punt i coma (;).
  • Bibliografia: actualitzada i redactada segons l’estil de Vancouver. Màxim 2 referències.

   Exemples de referències bibliogràfiques:
   • Artícles de revista:sis primers autors seguits de la locució et al (cognom i inicial del nom propi; si es volen posar dos cognoms poden posar-se units per un guió, i si hi hagués dos noms poden posar-se les inicials de tots dos unides, per exemple: López-Pérez FJ). Títol de l’article. Nom de la revista abreujat. Any; volum; número (optatiu); pàgina inicial-pàgina final.
    Exemple d'article de revista: Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(2):40-6.
   • Capítol de llibre: Autor/s del capítol. Títol del capítol. A: Director/Coordinador/Editor literari del llibre. Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any. Pàgina inicial del capítol-pàgina final del capítol
    Exemple de capítol de llibre: Rader DJ, Hobbs HH. Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas. A: Barnes PJ. Longo DL, Fauci AS, et al, eds. Harrison principios de medicina interna. Vol 2. 18ª ed. México: McGraw-Hill; 2012. p. 3145-61.
   • Totes les opcions de citació (articles d’internet, llocs web, blocs...) estan recollides en anglès a: https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html#journals
   • Guia breu en castellà: http://biblioguias.uam.es/citar/estilo_vancouver
 4. Títol
  • Haurà de redactar-se en majúscules.
  • Haurà de ser clar i concís, sense abreviatures.
  • No contindrà més de 256 caràcters sense espais.
 5. Autors i filiacions
  • Màxim 2 autors.
  • Format per a la publicació:
   • Autors: inicial, seguida de punt i dos cognoms de cada autor. La filiació s’ha d’identificar amb un número en superíndex després del darrer cognom. No s’ha de posar-ho tot en majúscules.
    Exemple:
    M.J. Tijeras Úbeda1, C. López López2, I. Gallego Serrano2, J. Langa Valdivieso2, M.M. Compán Medina2 y C. Avilés Escudero3.
     
   • Filiacions: separades per punts, hauran d’indicar el càrrec o l’especialitat de l'autor, el centre de treball i la localitat i província on s'ubica. No s’ha de posar-ho tot en majúscules (s’ha d'escriure amb estil oració). Les filiacions idèntiques no s'han de repetir amb números diferents. Per evitar repeticions i duplicitats cal revisar bé la filiació sense errades ortogràfiques.
    Exemple:
    1. Metge de Família. Centre de Salut La Cañada. Almeria. 2. Metge Resident de Medicina Familiar i Comunitària. UGC Almeria Perifèria. Almeria. 3. Metge de Família. UGC Almeria Perifèria. Almeria.
 6. Text
  • Distribuït als apartats: descripció del cas, exploració i proves complementàries, orientació diagnòstica/judici clínic, diagnòstic diferencial, comentari final i bibliografia.
  • Ha d'estar en un sol paràgraf (no utilitzeu punt i a part ni poseu salts de línia ni vinyetes).
  • Cal escriure en minúscules, tipus oració, excepte acrònims o abreviatures.
  • La redacció haurà de ser entenedora i respectar les normes científiques de presentació i les normes d'estil gramatical (titlla, espais, punts, comes…).
  • Podran utilitzar-se abreviatures i s’hauran de definir entre parèntesis la primera vegada que apareixen al text: per exemple, Atenció Primària (AP), hipertensió arterial (HTA).
  • Es poden utilitzar les abreviatures bàsiques en proves clíniques (Rx, HDL, LDL...) però no en paraules explicatives del text (tto., pte. izdo, dcha., dx...), que s'han d'escriure completes.
  • Els punts, les comes, els dos punts i el punt i coma han d’anar seguits d'un espai abans de la paraula següent.
  • A les variables ha de figurar sempre la unitat de mesura, ha d'anar separats per punt, coma o punt i coma (no seguits sense separació). La xifra ha d'anar separada de les unitats de mesura. Exemples: PCR 10,2 mg/dl, hematòcrit 38,1%.
  • Els decimals s'han d'indicar amb comes i no pas amb punts.
  • Els milers han de portar punt (llevat dels anys).
  • No s'acceptaran taules ni figures.

S'aconsella revisar amb cura el treball abans d'enviar-lo..

Procediments d'enviament

Presentació via web

Els resums s'hauran d’enviar per via web mitjançant el web de la jornada o congrés, i s’hauran de seguir les normes exposades.

Per a qualsevol dubte relacionat amb l'enviament de comunicacions mitjançant el web, poseu-vos en contacte amb la Secretaria tècnica preferiblement per correu electrònic indicant a l'assumpte “Informació Comunicacions Congrés Autonòmic SEMERGEN Catalunya”.

La Secretaria tècnica enviarà sempre un acusament de recepció de la comunicació, i hi indicarà el número de referència assignat a cada comunicació. Si l'autor no rep l'acusament de recepció haurà de posar-se en contacte amb la Secretaria tècnica mitjançant l'adreça comunicaciones@congresosemergencatalunya.com

Presentació i defensa de las comunicacions

 1. Presentació: sistema informàtic PowerPoint PC amb projecció. S'haurà d’utilitzar la plantilla oficial de presentacions PowerPoint del Congrés.
 2. Material: pendrive. S'haurà de lliurar a la Secretaria d'Audiovisuals com a mínim quatre hores abans de la seva exposició. En el cas de les presentacions a primera hora del matí, el lliurament haurà de realitzar-se el dia anterior, encara que us recomanem que el lliureu immediatament després de recollir la vostra documentació. No s'acceptaran presentacions amb un ordinador portàtil. La Secretaria tècnica podrà habilitar un sistema d'enviament previ de les presentacions per via web que seran carregades a la sessió de defensa corresponent.
 3. T3 Temps de presentació: el comitè científic establirà el temps de presentació i defensa que serà com a mínim
  • Casos clínics: 3 minuts de defensa + 1 de preguntes.
  • Treballs Originals i Projectes: 4 minuts de defensa + 1 de preguntes.

Àrees de competències profesionals

 1. Les comunicacions s’hauran d’agrupar en àrees de competències, que corresponen al Mapa de Competències del Metge de Família, per a la seva avaluació i programació.
 2. En el moment d’enviar el resum, els autors hauran d'indicar l'ÀREA DE COMPETÈNCIA a què es presenta la comunicació. Pareu especial atenció en triar l'àrea correcta perquè determinarà la vostra àrea temàtica a les sessions del Congrés. No es podrà modificar després del 2 d’maig del 2024 a les 23:59 hores.
 3. El Comitè Científic intentarà respectar l'elecció dels autors quant a la seva assignació a una àrea en particular, però es reserva el dret d'alterar l'assignació per aconseguir un programa científic equilibrat.
 4. Les àrees de competències són les següents:
  • Deontologia i professionalisme
  • Ètica
  • Comunicació assistencial
  • Raonament clínic (inclou el maneig d’incertesa i la Medicina Basada en l'Evidència)
  • Gestió clínica i de la qualitat i seguretat del pacient
  • Treball multidisciplinar en equip al centre de salut
  • Educació per a la salut: activitats per a la comunitat
  • Orientació a resultats en salut
  • Risc cardiovascular
  • Cardiovascular
  • Endocrinologia-Nutrició
  • Respiratori
  • Infecciós
  • Neurologia
  • Salut mental
  • Digestiu
  • Urologia-Nefrologia
  • Aparell locomotor
  • Cures pal·liatives/terminals/dolor oncològic
  • Hematologia
  • Al·lèrgia-Dermatologia
  • Otorinolaringologia
  • Oftalmologia
  • Pediatria (atenció al nen i adolescent)
  • Tècniques específiques d'AP (cirurgia menor, ecografia, infiltracions, etc.)
  • Urgències i emergències
  • Atenció a la dona, activitats preventives i atenció a l'embaràs (planificació familiar, atenció preconcepcional, embaràs, part, puerperi)
  • Atenció als treballadors
  • Atenció a la persona gran i l'immobilitzat
  • Atenció a persones amb patologies cròniques
  • Atenció a anticoagulats
  • Atenció a pacients amb discapacitat/dependència
  • Atenció a cuidadors
  • Activitats preventives a l'adult
  • Atenció a la família
  • Atenció a persones en exclusió social
  • Atenció a la persona en situació de violència familiar, escolar, laboral
  • Docència
  • Investigació i difusió del coneixement

Premis

Queden establertes les següents categories de premis al Congrés:
Metge de Família
• Millor Comunicació Oral: 300€
• Millor Cas Clínic: 200€

Metge Resident
• Millor Comunicació Oral: 300€
• Millor Cas Clínic: 200€

Nota 1: Els premis previstos, o alguna de les categories per a aquesta edició, podran ser declarats deserts en cas que el Comitè ho consideri oportú.

Nota 2: Els premis estan subjectes a les retencions d'IRPF fixats per l'Agència Tributària, assumint aquestes retencions el premiat.

Nota 3: El lliurament de premis es realitzarà a l'acte de cloenda del congrés, per la qual cosa es prega acudeixin al mateix ja que s'hi notificaran els guanyadors.

Nota 4: Al lliurament de premis el codi de vestimenta és formal.

Subscríbete a la newsletter

Mantente informado de las novedades de SEMERGEN